Palvelut

Ympäristö-, kierrätys- ja energiapalvelumme

Tarjoamme asiakkaillemme kierrätysapua tekemällä urakoitsijasta riippumattomia kiinteistöjen asbesti ja haitta-ainekartoituksia jolloin esim. kiinteistöjen purkujätteet voidaan lajitella asianmukaisesti. Olemme asiakkaamme apuna kehittämässä eri materiaalien kierrätystä, hyötykäyttöä sekä pienentämässä asiakkaidemme hiilijalanjälkeä. Otamme toiminnassamme ja suunnittelussamme huomioon ympäristönäkökohdat.

Energian tuotantomenetelmien merkitys kasvaa maailmassa.Haluamme auttaa asiakkaitamme energiaomavaraisuuteen ja tuottamaan energiaa ympäristöystävällisesti. Olemme asiakkaitamme tukena ympäristön kuormituksen vähentämisessä. Energia ja vesi sekä maaperän uusiutumattomat luonnonvarat asettavat haasteita niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.

 • Urakoitsijasta riippumattomat kiinteistöjen AHA kartoitukset
 • Purkurakennusten AHA-kartoitukset ja ympäristökelpoisuusselvitykset
 • Maa-ainesten ottosuunnitelmat
 • Ruoppaussuunnitelmat
 • Pilaantuneet maa-alueet ja niiden kunnostus
 • Ympäristönäytteenotto
 • Kaatopaikkakelpoisuusselvitykset
 • MARA-ilmoitukset
 • Elinkaarilaskelmat
 • Ympäristölupahakemukset
 • YVA-selvitykset
 • Riippumaton laadunvalvonta
 • Luonto- ja maisemaselvitykset
 • Pohjavesien suojelusuunnitelmat

Vesihuoltosuunnittelupalvelumme

Tavoitteenamme on toteuttaa toimeksiantomme siten että se mahdollistaa laadultaan moitteettoman talousveden saatavuuden, asianmukainen viemäröinnin ja jätevesien puhdistuksen. Autamme vesihuoltolaitoksia ja heidän yhteistyökumppaneitaan ylläpitämään vesihuollossa korkeaa valmiusastetta, ennakoimaan tulevat riskit, parantamaan tietosuojaa ja yhdyskunnan hulevesien hallintaa.

 • Vesilaitosten riskinarvit ja varautumissuunnitelmat
 • Vesihuoltosuunnitelmat
 • Verkostojen saneeraukset
 • Lupahakemukset
 • Pohjaveden hankinta
 • Vesisäiliöt
 • Pohjavesien suojaamissuunnitelmat
 • Pumppaamot
 • Urakka-asiakirjat
 • Kilpailuttaminen
 • Rakennuttaminen ja valvonta

Katu- ja aluesuunnittelupalvelumme

Maa- ja tierakentamisen suunnittelussa huomioimme aina mahdollisuuden hyödyntää lähiseudulla syntyviä uusiomateriaaleja. Rakentamisvaiheessa ekotehokkuuden parantaminen edellyttää kierrätyksen, uusiokäytön ja korvaavien materiaalien käytön lisäämistä.

 • Tiesuunnitelmat
 • Kadut ja kaavatiet
 • Pihat ja pysäköintialueet
 • Urakka-asiakirjat
 • Kilpailuttaminen
 • Rakennuttaminen ja valvonta
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Tie,-katu,- ja maa-alueiden laserkeilaukset