Vesistön kunnostukset ja ruoppaukset - Kestäviä ratkaisuja puhtaan veden puolesta

Ruoppaukset ja niitot 

Vesilain mukaisesti tarvitaan lupa aluehallintovirastolta, kun ruoppaus on suurempi kuin 500 m3. Luvan lisäksi ruoppauksesta sekä niitosta on asianmukaista ilmoittaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, sekä vesialueen omistajalle ennen toimenpiteen suorittamista. Olemme laatineet useita ruoppaussuunnitelmia julkisille toimijoille ja yhteisöille. Ruoppaus ja vesikasvien niitto auttavat palauttamaan vesistöjen ekologisen tasapainon. Kunnostustoimenpiteillä voidaan esimerkiksi vähentää ravinteiden ja sedimentin määrää, parantaa vesistön happiolosuhteita ja veden laatua, palauttaa luonnonmukaisia elinympäristöjä rantavyöhykkeiden kasveille, kaloille linnuille ja muille vesieläimille. Niitoilla ja ruoppauksilla voidaan edistää myös maisemallista arvoa ja edistää virkistyskäyttöä.

 

Valuma-alue kunnostukset

Lähtökohtanamme suunnittelussa on vesistön kokonaisvaltainen tarkastelu valuma-aluetta unohtamatta. Kosteikot ovat tehokkaita kunnostusmenetelmiä, joissa valuma-alueelle rakennetaan tai ennallistetaan kosteikkoalueita. Kosteikot toimivat luonnollisina suodattimina, jotka poistavat ravinteita ja haitallisia aineita vedestä. Kosteikot myös tarjoavat elinympäristön monille vesistön eliöille ja edistävät biodiversiteettiä. Pintavalutuskentät ovat rakenteita tai alueita, joihin johdetaan hulevesiä tai muuta valumavettä. Kentillä veden virtaus hidastuu ja suodattuu maaperän läpi, mikä auttaa poistamaan ravinteita ja haitallisia aineita vedestä ennen sen pääsyä vesistöön. Pohjapadot ovat rakenteita, jotka rakennetaan vesistöön virtaavan veden hidastamiseksi ja sedimentin ja ravinteiden laskeutumisen edistämiseksi. Pohjapadot auttavat vähentämään ravinteiden ja sedimentin kulkeutumista vesistöön, mikä voi parantaa veden laatua.


imuruoppausta

Ota yhteyttä

Tavoitteenamme on luoda kestäviä ja pitkäaikaisia ratkaisuja vesistöjen kunnostamiseksi. Tarjoamme myös neuvontaa ja opastusta ylläpidon ja jatkotoimenpiteiden osalta, jotta saavutetut tulokset säilyvät pitkällä aikavälillä.

 

Ota yhteyttä ja keskustellaan yhdessä vesistön kunnostusten ja ruoppausten tarpeistanne. Yhteistyössä voimme luoda kestäviä ratkaisuja puhtaan veden ja elinvoimaisten vesistöjen säilyttämiseksi tuleville sukupolville.


Ota yhteyttä!